سلام فی LED خاموش دیسکو هدفون بی سیم

سلام فی صدا، عمیق در باس، نور کانال LED بزرگ

بزرگ برای احزاب خاموش، رویدادها و کنفرانس ها